Thu Dau Mot University Journal of Science


Occupation-based social structure in Binh Duong Province, 1999-2009

By Prof. Bui The Cuong, Vũ Mạnh Lợi
DOI:

Abstract

Binh Duong has rapidly transformed during the period 1999-2009, from a agricultural province to industrial one. The paper explores the shift of occupation-based social structure of Binh Duong during that period. Using the data sets of Census 1999 and 2009, the paper analyses the evolution of the occupational figure in Binh Duong by ten occupational categories and four occupational strata, and the differences in this figure by residence, gender, ethnic, and religious variables. Findings show that the occupational structure of Binh Duong is more developed than the one of the Southern Key Economic Zone. Its change in rural areas is more significant than in urban areas. There are not considerable differences by gender, ethnicity, and religiousness. The findings are suggestive for a further analysis using the data set of Census 2019 on the evolution of occupational figures in Binh Duong during the previous twenty years (1999-2019).


Full text

View PDF

References

Bùi Thế Cường (2015). Social Stratification in the Southeast Region of Vietnam. IAS Working Paper Series, No. 16. Universiti Brunei Darussalam Institute of Asian Studies.

Bùi Thế Cường (2016). Cảnh quan nghiên cứu phân tầng xã hội ở Việt Nam [Landscape of Social Stratification Research in Vietnam]. Journal of Sociology, 3(135), 7-14.

Bùi Thế Cường - Lê Thanh Sang (2010). Một số vấn đề về cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội ở Tây Nam Bộ: Kết quả từ cuộc khảo sát định lượng năm 2008 [Some Issues on Social Structure and Social Stratification in Southwestern Region of Vietnam: Findings from Survey in 2008]. Ho Chi Minh City Review of Social Sciences, 3(139), 35-47.

Bùi Thế Cường and Phạm Thị Dung (2016). Chuyển dịch cơ cấu nghề trên một mẫu khảo sát lặp lại ở Đông Nam Bộ [Shift of Occupational Structure in a Longitidual Survey in Southeastern Region of Vietnam]. Ho Chi Minh City Review of Social Sciences, 1(209), 29-42.

Bùi Thế Cường and Vũ Mạnh Lợi (2017a). Khác biệt đô thị-nông thôn và tiểu vùng trong cơ cấu xã hội dựa trên nghề ở Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 1999-2009 [Urban-Rural and Sub-regional Differences of Occupation-based Social Structure in Southern Economic Key Zone, 1999-2009]. In: Le Thanh Sang (Editor). 2017. Quan hệ nông thôn-thành thị trong phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ [Rural-Urban Relations in Sustainable Development of Southeastern Region of Vietnam]. National Workshop Proceedings. Social Sciences Publishers. pp. 252-268.

Bùi Thế Cường and Vũ Mạnh Lợi (2017b). Khác biệt tộc người trong cơ cấu xã hội dựa trên nghề ở Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 1999-2009 [Ethnic Differences of Occupation-based Social Structure in Southern Economic Key Zone, 1999-2009]. In: Institute of Ethnology. 2017. Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc, tộc người ở nước ta hiện nay: Lý luận và thực tiễn [Urgent and Basic Issues on Ethnicity in Our Country Today]. 2016 National Workshop Proceedings. Social Sciences Publishers. pp. 345-355.

Desrosières, Alain (2015). Chính sách các số lớn: Lịch sử lí tính thống kê [La politique des Grands Nombres – Histoire de la raison statisque]. Translator: Nguyen Don Phuoc. Tri thuc Publishers.

Đỗ Thiên Kính (2012). Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay (Qua những cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002-2004-2006-2008) [The System of Social Stratification in Vietnam Today (From Vietnam Living Standards Surveys 2002-2004- 2006-2008)]. Social Sciences Publishers.

Đỗ Thiên Kính (2018). Phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam hiện nay [Social Stratification and Social Mobility in Vietnam Today]. Social Sciences Publishers.

Kirby, Mark. 1999. Stratification and Differentiation. McMillian Press Ltd.

Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Đình Tân, Lê Ngọc Hùng (2010). Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội (Qua khảo sát một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam) [Social Structure and Social Stratification (Survey in Some Provinces and Cities in Vietnam] Hanoi National University Press.

Lê Thanh Sang, Nguyễn Thị Minh Châu (2013). Cơ cấu phân tầng xã hội ở Đông Nam Bộ trong tầm nhìn so sánh với Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ [Structure of Social Stratification in Southeastern Region of Vietnam in Comparative Perspective with Ho Chi Minh City and Southwestern Region of Vietnam]. Ho Chi Minh City Review of Social Sciences, 2(174), 20-32.

Payne, Geoff (Editor, 2000). Social Divisions. Macmillan Press Ltd.

Tạ Ngọc Tấn (Editor, 2010). Một số vấn đề về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay [Some Issues on Change of Vietnamese Social Structure Today] National Politics Publishers.

Tạ Ngọc Tấn (Editor, 2013. Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam [Trends in Change of Vietnamese Social Structure]. National Politics Publishers.

Prime Minister (2014). Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 [Decision on Master Plan of Socio-economic Development of Southern Key Economic Zone Until 2020, Towards 2030]. No. 252/QĐ-TTg. Hanoi, February 13, 2014.

Wilterdink, Nico and William Form. Social Structure. Encyclopaedia Britanica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/social-structure


Publication Information

Publisher

Thu Dau Mot University, Viet Nam

Honorary Editor-in-Chief and Chairman of the Editorial Board

Assoc. Prof. Nguyen Van Hiep

Deputy Editor-in-Chief

PhD. Trần Hạnh Minh Phương
Thu Dau Mot University

Editorial Board

Prof. Tran Van Doan
Fujen University, Taiwan
Prof. Zafar Uddin Ahmed
Vietnam National University Ho Chi Minh City

Prof.Dr. Phillip G.Cerny
The University of Manchester, United Kingdom
Prof. Ngo Van Le
University of Social Sciences and Humanities (VNU-HCM)

Prof. Bui The Cuong
Southern Institute of Social Sciences​​​​​​​
Prof. Le Quang Tri
Can Tho University

Assoc. Prof. Nguyen Van Duc
Animal Husbandry Association of Vietnam
Assoc. Prof. Ted Yuchung Liu
National Pingtung University, Taiwan

PhD. Anita Doraisami
Economics Monash University, Australia
Prof. Dr. Andrew Seddon
Asia Pacific University of Technology & innovation (APU)

Assoc. Prof. Le Tuan Anh
Thu Dau Mot University
Prof. Abtar Darshan Singh
Asia Pacific University, Malaysia

Prof.Dr. Ron W.Edwards
The University of Melbourne, Australia
Assoc. Prof. Hoang Xuan Nien
Thu Dau Mot University

PhD. Nguyen Duc Nghia
Vietnam National University Ho Chi Minh City
PhD. Bao Dat
Monash University (Australia)

PhD. Raqib Chowdhury
Monash University (Australia)
PhD. Nguyen Hoang Tuan
Thu Dau Mot University

PhD. Nguyen Thi Lien Thuong
Thu Dau Mot University

Assistant

Nguyen Thi Man
Thu Dau Mot University